Кои сме ние

  • Претпријатието е основано со Одлука на Собрание на општина Кавадарци број 01-6351 од 27.11.1989 година и е организирано како Јавно претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ - Кавадарци, и истото со Решение Срег. бр. 2038/89 од 0901-1990 година е регистрирано во Окружниот стопански суд - Скопје.

  • Општината Кавадарци е оснивач на Јавното претпријатие и ги има сите права и обврски кои произлегуваат од Законот и другите прописи. Јавното претпријатие за комунални работи Комуналец - Кавадарци (во понатамошниот текст Претпријатие) е основано за вршење комунална дејност како дејност од јавен интерес на Општина Кавадарци.

  • Претпријатието дејноста од јавен интерес ја врши трајно и без прекин и неговата работа е јавна и транспарентна, во согласност со Законот, овој Статус и другите прописи со кои се уредуваат условите и начинот на вршење на дејност од јавен интерес.

  • Претпријатието е должно да обезбеди јавност и транспарентност во финансиските односи во своето материјално-финансиско работење, согласно Законот, овој Статут и Меѓународните финансиски стандарди за јавен сектор. 

Контакти

 

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 Водовод: + 389 43 414 018
 Хигиена: + 389 43 410 917
 Капела: + 389 43 416 660
Индустриска бб, 1430 Кавадарци

Ј.П Комуналец Кавадарци

Претпријатието дејноста од јавен интерес ја врши трајно и без прекин и неговата работа е јавна и транспарентна, во согласност со Законот, овој Статут и другите прописи со кои се уредуваат условите и начинот на вршење на дејност од јавен интерес.